Inviter barna til å klatre, klyve, hoppe og sveve – lek virker inn på barnets utvikling

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Fakta:
Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og ungdom ved helseavdelingen i Drammen kommunes pilotprosjekt “Klatre-Sveve” har som mål å tilrettelegge barnehagenes lekemiljø innendørs for å fremme sansemotorisk lek. Mange barn har forsinket motorisk utvikling, som kan komme av at lekemiljøet i dag er fattig på fysiske utfordringer. Et viktig mål for prosjektet er å tilrettelegge lekemiljøet innendørs så det gir mulighet til fri sansemotorisk aktivitet som ikke er voksenstyrt.

Dersom prosjektet vurderes som vellykket, ønsker man at alle barnehagene i Drammen skal legge til rette for lek, slik at barnas fantasi og skapertrang stimuleres.

Lekenhet framfor ferdigheter
Det er tegn på lek når barnets kontroll og motivasjon kommer mer innenfra enn utenfra, og at  barnet klarer å frigjøre seg fra virkeligheten.

– Barndomstida vår går med til å vinne land til utvikling, og hvor kropp og sjel henger sammen, sier ergoterapeut Geva Skard, som kan fortelle at prosjektet “Klatre-Sveve” er en del av et stort statlig prosjekt som heter “Barn i bevegelse”.

– Det er bekymringsfullt at barn beveger seg for lite. Dette er en utvikling som har skjedd gradvis over tid, sier Geva, og understreker at vårt moderne levesett legger til rette for å lette oss for arbeid – slit er blitt noe negativt.

– De daglige aktivitetene og arbeidsoppgavene er livet, og fritak av disse fører ikke til lykke, mener Geva, – vi blir dårlige av å ikke være i aktivitet, både fysisk og psykisk. Livsstilsykdommer som fedme, hjerte- og ryggplager kan oppstå. Også hjernens funksjon med tankeproduksjon og inntrykksbearbeiding er avhengig av sanseinntrykk fra kroppen. Hvis vi sitter i ro blir hjernen sultefôret og våkenhet synker.

– Det er nemlig hjerneføde å være i bevegelse, så det er katastrofalt hvis barn ikke får bevege seg nok, sier en engasjert Geva Skard.

Hvorfor er det viktig å motivere barn?
– Framtidas barn kan bli mer sårbare og få lavere ferdigheter, sier Geva Skard, som forteller at høy bevegelseskompetanse frigjør hjernekapasiteten til tenkning. – Dagens samfunn krever “finslipte” tenkere, for det er tenking og finmotorikk markedet etterspør. Det kan se ut som om dagens samfunn ikke fremmer de menneskene den etterspør, mener Geva.

Motorisk utvikling og læring handler om evnen til å organisere sanseinntrykk, å planlegge og gjennomføre kjente og ukjente bevegelsesmønstre som er mest hensiktsmessig og fleksibelt for en selv. I prosjektet er det grepet fant i ungenes innemiljø, og man gir ungene positive og verdifulle opplevelser med enkle midler. I den sansemotoriske leken utvikler barna kontroll over egen kropp. Dessverre er mange barn motorisk usikre på grunn av manglende erfaring.

– Store deler av prosjektet er brukt til undervisning, samtaler og utveksling av kunnskap med de tre pilotbarnehagene Bacheparken-, Nordbylunden- og Marienlyst barnehage, sier Geva. Endringene i barnehagen skal ikke øke belastningen for de voksne, og forskrifter for sikkerhet i barnehagen må følges uten at disse hemmer barnas utfoldelse. Det er kjøpt inn utstyr som hengekøye, klatrekube og -tau, huskeball, huske og trapes, erteposer og gulvmatter.

– Det har ikke vært vanskelig å skape entusiasme. Responsen har vært svært positiv, sier Geva Skard.

Invitere kaos på besøk
– Det er viktig å kunne spille på barnets eget driv. Barneforskning har vist at barn er mer aktive når de selv styrer aktiviteten enn når voksne styrer den. Hvis barnet kan finne på leker selv, vil det slippe seg løs. Det vil leke for sin egen skyld. Ikke for belønning eller for å tekkes andre, sier Geva Skard, som understreker at humor og glede er en veldig viktig del av barnets sosiale kompetanse. Etter at prosjektet er avsluttet i de tre barnehagene håper ergoterapeut Geva Skard å få svar på følgende:

1) et annet aktivitetsmønster?

2) skaper lekeapparatene den forventede respons?

3) overlever de voksne det nye miljøet?

4) er det færre konflikter?

5) har vi valgt riktige sikkerhetstiltak rundt leken?

 

“Krype inni, over, under

klatre opp og hoppe ned

dytte, dra og løfte, flytte

bygge høye tårn et sted

huske, gjerne sveve, fly

som en ørn ifra en klippe

møte veggen, sparke fra

i det rette øyeblikket

så når storm og uvær truer

krype sammen, søke ly

gjemme seg i dype huler

siden dukke fram på ny

 Geva Skard

Publisert i 1999.

Legg igjen en kommentar