Inneklima på timeplanen – Tjue (grader) er best for hue!

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Fakta:

Målsetting for “Sammen for et godt inneklima i barnehager og skoler”:

1) bedre inneklima og renhold gjennom medvirkning og samhandling

2) økt trivsel for alle

Forskrift om “Miljørettet helsevern for barnehager og skoler” trådte i kraft 1. januar 1999. Bystyret skal følge opp denne forskriften, og har deligert forskrifthåndteringen til helseavdelingen. For å tilfredsstille forskriften trengs det 140 millioner kroner, og for år 2000 har bystyret bevilget 20 millioner kroner. Samme beløp skal bevilges i seks år framover, slik at alle byens kommunale barnehager og skoler tilfredsstiller forskriften. Forslag til strategiplan for miljørettet helsevern i skoler og barnehager 2000-2006 er nå laget for Drammen.

Samarbeid
Et godt innemiljø er så mangt: fra gode lysforhold, riktig temperatur, luftkvalitet, renhold og gode rutiner. Et renhold- og inneklimaprosjekt er satt i gang ved barnehagene Danvik, Parktunet og Hallermoen, samt skolene Hallermoen og Åssiden. Prosjektleder er yrkeshygieniker Kai Gustavsen fra Larvik kommune. Han har arbeidet med miljørettet helsevern og internkontroll i egen kommune og i mange andre kommuner.

– Gustavsen er en flink og engasjerende foreleser, sier Tryggve. Det hele startet med kurset “Sammen om et godt inneklima for barnehager og skoler”. Her deltok alle barnehagene med ledere og førskolelærere, alle skolene med ledere og lærere, helsesøster, samt Drammen Drift KB med ledere og renholdere og Drammen Eiendom KB med ledere og byggansvarlige.

– Det er når alle parter samhandler at vi kan oppnå gode resultater, sier Tryggve.

– Ja, samarbeid må til, for renholderne klarer ikke jobben alene, samtykker kvalitetsjef Arild Moen fra Drammen Drift, og legger til:

– Det er ikke snakk om å ta jobben fra noen. Ved å lette arbeidsstituasjonen til renholderne får de mulighet til å gjøre rent steder de ellers ikke har hatt tid til.

Sand, støv og skitt
Strakstiltak settes i gang, da skitt og støv gjør det tyngre å oppholde seg i et rom: renholdernes gamle mopper gis til klassene, slik at de selv kan moppe sammen sand og skitt – det blir mindre svevestøv i rommet ved at feiekosten erstattes av moppen. Ansatte og barn i barnehager benytter innesko, og foreldre og besøkende benytter overtrekksposer på utesko når de skal et lite ærend inn i barnehagen. I skolene er det også innført innesko med gode resultater, da inneklima og elevenes føtter har godt av at utesko settes på gangen.

Videre er det lagt avskrapningsrister ute og matter inne ved inngangsdøra, søpla kildesorteres, og rydde- og lufterutiner innføres. Med andre ord et renere miljø hvor gevinsten er økt trivsel. En viktig bit i dette arbeidet er å motivere brukerne av barnehager og skoler. Ungene kan selv komme med forslag: de kan tegne eller fortelle, og være med på å legge planer. Flere hoder tenker som regel bedre enn ett, og unger har gjerne et annet ståsted og synsvinkel enn de voksne. Et slikt arbeid er holdningsskapende og ofte morsomt.

– Det vil bedre inneklimaet og renholdernes arbeidssituasjon. Det er viktig at ikke bare gulvet rengjøres, men også at det gjøres rent oppå ventilasjonsanlegg, skap og bak radiatorer, sier driftssjef Unni Høiby i Drammen Drift. Ofte har renholderne liten mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon, så det er viktig at alle brukere av et bygg tar ansvar og forsøpler minst mulig. Da blir det mindre slitasje på renholderne, som igjen fører til lavere sykefravær.

Sammen om et godt inneklima
Det er viktig å løfte blikket opp fra gulvet og se helheten.

– Ja, renholderne er positive til prosjektet, sier Unni Høiby.

– Og vi ser helt klart at disse tiltakene er et framskritt for renholdernes arbeidssituasjon. Noen av deres frustrasjoner er manglende forståelse fra brukernes side: lagring av gjenstander på gulvet, ledninger, skotøy og liknende.

– Ledelsen i de barnehager og skoler som hittil har gått inn i dette prosjektet har stor entusiasme og ser fram til en bedring av innemiljøet, forteller Unni Høiby, – men vi ser forskjell fra barnehage til barnehage og fra skole til skole. Noen steder er skoene plassert opp fra gulvet og klærne hengt på knagger. Andre steder ligger sko og tøy i en haug på gulvet. Frie gulvflater gjør naturligvis arbeidssituasjonen mye lettere for renholderne, sier Unni.

– Alle renholderne er blitt kurset av Kai Gustavsen, og rodelederne har fått egen opplæring og vet mye om hvordan man kan bedre inneklima. Og når utstyr skiftes ut blir renholderne oppdatert for å få forståelse av hva hensikten med forbedringen er, sier Unni Høiby, som sammen med Tryggve Ølstern og Arild Moen vektlegger at alle – store som små – kan bidra til et bedre inneklima og -miljø.

Hvis dette prosjektet blir vellykket, er målet at alle barnehagene og skolene skal innføre dette som en del av planen for miljørettet helsevern.

Publisert i 2001.

Legg igjen en kommentar